Zásady ochrany osobných údajov GDPR

podľa čl. 12 a násl. Nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR)

Adresa našej webovej stránky je: https://www.andreanehera.sk.

Venujeme sa digitálnej, grafickej a administratívnej práci. 

V tomto dokumente popisujeme, ako v rámci poskytovania našich služieb pracujeme s Vašimi osobnými údajmi.

 • 1. Akým spôsobom osobné údaje zhromažďujeme.
 • 2. Ako tieto údaje využívame a zdieľame.
 • 3. Ako ich uchovávame a zabezpečujeme.

Činnosti, pri ktorých s osobnými údajmi pracujeme a účel spracovania:

Konkrétne ide o tieto služby a činnosti a súvisiace kategórie osobných údajov:

 • Evidencia dodávateľov a odberateľov pri poskytovaní služieb a tovaru – evidujeme identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu) potrebné pre poskytovanie a zlepšovanie zákazníckej podpory a starostlivosti, ktorú poskytujeme prostredníctvom rôznych kanálov: e-mail, telefón, Facebook, Twitter, newsletter a iné. Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

   

 • Evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty (papierová podoba-e-mail) – evidujeme identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu) potrebné pre poskytovanie a zlepšovanie zákazníckej podpory a starostlivosti, ktorú poskytujeme.

  Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (listy, newsletter, podnety, sťažnosti a iné) v papierovej alebo elektronickej forme.

 • Evidencia uzavretých zmlúv evidujeme identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu, číslo účtu) potrebné pre vypracovanie zmúv potvrdzujúcich spoluprácu, prípadne zmlúv tvorených pre klienta. 

 • Fotografie a videá evidujeme identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu, prípadne údaje spojené s Vaším podnikaním) potrebné pre vytvorenia obrazu alebo videá za účelom jeho prenesenia na papier či iné médium. 

 • IT podpora pre klientovevidujeme identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu) potrebné pre poskytovanie a zlepšovanie zákazníckej podpory a starostlivosti, ktorú klientom poskytujeme na základe ich požiadaviek.

 • Marketing evidujeme identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu) potrebné pre realizáciu a zlepšovanie zákazníckej podpory a starostlivosti, ktorú klientom poskytujeme v rámci podpory predaja – marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách. 

 • Účtovné doklady evidujeme identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu, bankové spojenie) potrebné pre spracúvanie objednávok, došlých a odoslaných faktúr, styk s bankami, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme:

Zbierame informácie s cieľom efektívne poskytovať a neustále zlepšovať naše služby.

Poskytnuté údaje:

 • Kontaktný formulár na našej stránke vyžaduje poskytnutie Vašej e-mailovej adresy, mena, priezviska a telefonického kontaktu .
 • Pri registrácii na odber našich noviniek potrebujeme Vašu e-mailovú adresu a plné meno.

Informácie získané pri poskytovaní služieb:

Pri návšteve našej stránky automaticky zaznamenávame určité informácie v serverových protokoloch, vrátane: 

  • Cookies, textové súbory ukladané na Vašom zariadení, ktoré pomáhajú pamätať si Vaše preferencie a aktivity na stránke.
  • Pixel tags, ktoré na vybraných stránkach získavajú informácie cez tretie strany podporujúce naše marketingové a vývojové aktivity.
  • Protokolové údaje, vrátane IP adresy a podrobností o Vašich požiadavkách.

Spracúvanie osobných údajov podľa GDPR:

 • Zhromažďujeme identifikačné a kontaktné údaje potrebné pre fungovanie  účtovných dokladov, až do 10 rokov po ich ukončení.
 • Kontaktné údaje pre zákaznícku podporu a marketing sú uchované do 10, resp. 2 roky po poslednom poskytnutí služby.

Zdieľanie informácií:

 • Osobné údaje zdieľame len na Vašu žiadosť alebo s explicitným súhlasom.
 • Na účely spracovania poskytujeme údaje vybraným subjektom v súlade s ochrannými predpismi.

Uchovávanie údajov:

 • Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v kontaktom formulári a jeho prílohách budú uchované 2 roky.
 • Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátanie profilovania .
 • Údaje sú uchované výhradne v Európskom hospodárskom priestore, v súlade s potrebnými zmluvnými a bezpečnostnými štandardami.

Bezpečnosť údajov:

 • Prioritizujeme ochranu Vašich údajov pomocou technických a organizačných opatrení vrátane šifrovania a prísneho monitoringu.
 • Príjemcom Vašich osobných údajov budú iba zamestnanci spoločnosti poverení spracúvaním osobných údajov v oblasti personalistiky
 • Vami poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane a nebudú poskytnuté ani tretej krajine.

Vaše práva:

 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vami vyžiadané informácie Vám budú poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, požiadajte nás o opravu, aktualizáciu alebo doplnenie týchto informácií.
 • Právo na výmaz – máte právo požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré máme o Vás k dispozícií v prípade, že účel, na ktorý boli použité už skončil.
 • Právo na prenos – máte právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli inému prevádzkovateľovi.

Zmeny v ochrane údajov a kontakt:

 • O akýchkoľvek zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom tejto webovej stránky. V prípade otázok nás kontaktujte na info@andreanehera.sk alebo cez webový kontaktný formulár.

Dokumenty:

Návrat hore
Verified by MonsterInsights